WING TSUNG – SISÄINEN LAJI

WING TSUNG – SISÄINEN LAJI

Taistelulajien erovavaisuuksista kertovia julkaisuja lukiessaan huomaa, että lajit jaetaan usein kahteen pääryhmään; sisäisiin (ns. pehmeisiin) ja ulkoisiin (ns. koviin) lajeihin. Sisäisiä lajeja kuvaillaan usein suunnilleen tähän tyyliin:
“laji, joka käyttää sisäisiä periaatteita harjoittelussa, strategioissa ja menetelmissä”
Analysoidaanpa näitä menetelmiä ja periaatteita, jotta niiden merkitys aukeaisi paremmin.

SISÄISEN HARJOITTELUN MENETELMÄT

Sisäistä lajia harjoittelevan oppilaan täytyy ensimmäisessä vaiheessa omaksua harjoittelemiensa liikkeiden fyysinen muoto ja rakenne. Toisin sanoen hänen täytyy osata suorittaa liikkeet siten, että niiden avulla päästään siihen päämäärään, jota varten kyseinen liike on alunperin suunniteltu.  Tässä vaiheessa on ensiarvoisen tärkeää tietää liikkeen käyttötarkoitus todellisessa tilanteessa, jotta oppilaalle muodostuu helposti hahmotettavissa oleva käsitys liikkeen oikeanlaisesta suoritustavasta. Tässä vaiheessa sisäisen lajin opetusmenetelmissä ei varsinaisesti ole mukana vielä sisäisiä elementtejä, vaan opetus keskittyy pelkästään yksittäisten liikkeiden hallintaan.

Harjoittelun toisessa vaiheessa opetus keskittyy ensimmäisesssä vaiheessa opittujen liikkeiden soveltamiseen harjoiteltavalle lajille ominaisella tavalla. Esimerkiksi Wing Tsung:ssa olkapäät pidetään koko ajan mahdollisimman alhaalla, koskaan ei saa nojata eteenpäin niin että paino laskeutuu etummaiselle jalalle, liikkeiden tulee kokonaisuutena olla jatkuvia ja niin edespäin. Jokaisella WT:tä (WC:tä/VT:tä/jne.) opettavalla koululla on omat toisistaan poikkeavat sääntönsä, jotka määräävät millaisia oikeanlaisten liikkeiden tulee olla, vaikkakin yleisesti ottaen oleellisissa asioissa eri koulujen säännöt ovat keskenään samat.

Nyt meillä on määriteltynä perustavaa laatua olevat palikat, joiden päälle sisäisten lajien harjoittelu rakentuu. Kuitenkaan nämä palikat yksinään eivät vielä riitä täyttämään sisäisen lajin määritelmää.

Sisäisen lajin harjoittelulla ei ole paljonkaan tekemistä sen kanssa, miltä liikkeet näyttävät päällepäin. Paljon tärkeämpää harjoittelun kannalta on se, miltä ne tuntuvat ja millaisen tuntoaistipohjaisen liitoksen niiden harjoittelu on rakentanut oppilaan kehon sisään. Tuntoaistiin pohjautuva herkkyys mahdollistaa vastaanotetun voiman analysoimisen, sen merkittävimmän komponentin tunnistamisen ja sitä vastaavan liikkeen automaattisen käytön. Tämä nimenomaan on sisäisen lajin harjoittelun perimmäinen tarkoitus.

Oikeanlaisten liikkeiden (noiden tarpeellisten mutta yksikseen puutteellisten osasten) harjoittelu aiheuttaa oppilaan kehossa tuntemuksia ja auttaa samalla yhdistämään nuo tuntemukset niitä aiheuttaviin voimiin. Joissakin WT:tä (ja sen eri tyylisuuntia) opettavissa kouluissa keskitytään pelkkien liikkeiden harjoitteluun ja unohdetaan liikkeisiin liittyvien tuntemusyhteyksien harjoittelu kokonaan (tai ei edes olla lainkaan tietoisia näiden sisäisten osasten olemassaolosta). Jokaista oppilasastetta varten on kehitetty monimuotoisia harjoitteita, joiden osaset voivat koostua useista peräkkäisistä liikekokonaisuuksista. Tekniikkapainotteiset koulut keskittyvät näiden liikekokonaisuuksien muodostamaan “tanssiin” ja samalla unohtavat mitä tarkoitusta varten nuo harjoitteet on alunperin kehitetty.

Jotkut harjoitteet on kehitetty parantamaan aivan jotain muuta asiaa kuin mitä harjoitusta katsellessaan voisi ensin kuvitella. Harjaantumaton silmä ei sitä näe, mutta harjoitetta suorittavan oppilaan pitäisi varsinainen tarkoitusperä tuntea ja arvostaa sitä sillä tasolla kuin hänen omaksumiskykynsä antaa myöden. Joillain oppilailla on luontainen kyky ymmärtää ja omaksua harjoitteiden taustalla olevat perusajatukset helposti, kun taas toisille se teettää enemmän työtä. Loppujen lopuksi ratkaiseva tekijä kuitenkin on se innokkuus ja ymmärrys, jonka oppilas pistää likoon harjoittelemansa asian eteen.

Oppimisen seuraavassa vaiheessa keskitytään tuntoaistiyhteyksien luomiseen kehon sisälle ja varmistetaan, että nuo yhteydet kehittyvät oikein. Sisäisen lajin voima piilee juuri huomion kohdistamisesta näihin yhteyksiin. Tässä vaiheessa harjoittelussa luovutaan taistelulajeille ominaisesta keskittymisestä yksittäisiin tekniikoihin ja liikkeisiin. Jäljelle jää ainoastaan kehon sisällä havaittujen tuntemusten tunnistaminen ja havainnointi jokaisella tasolla. Jos tarkoituksena on esimerkiksi harjoittaa kylkien lihaksia ja jänteitä, käytetään työkaluina mielikuvia kyynärpäiden ja olkapäiden pitämisestä alhaalla. Tarpeeksi pitkän harjoittelujakson jälkeen oppilaan ajatusmaailma ei enää pyörikään noiden mielikuvien ympärillä, vaan hän keskittyy luomaan tuntoaistimusyhteyksiä, jotka esimerkisi chi sao -harjoitteissa ilmenevät hyvänä eteenpäin suuntautuvana paineena ja oikeanlaisina reaktioina. Kun harjoittelu voi aidosti keskittyä noiden yhteyksien luomiseen, oppilas pystyy seuraamaan kehitystään ja tarkkailemaan miten hänen kehonsa reagoi aidossa taistelutilanteessa.

Oppilaan kehon sisään luodut tuntoaistipohjaiset yhteydet jalostuvat chi sao -harjoitteiden ja niiden vapaamuotoisten sovellusten avulla. Kehittyessään oppilas kykenee erottamaan yhä pienempiä ja heiveröisempiä tuntemuksia ja niiden variaatioita niistä perustuntemuksista, jotka hän on jo juurruttanut lihasmuistiinsa. Hänen kehonsa sopeutuu taistelutilanteeseen alitajuntaisesti, ilman tietoista keskittymistä.

Jos harjoittelusi pohjautuu pelkästään erilaisiin liikkeisiin ja tekniikoihin, ajatukset tulevat väistämättä mukaan kuvioihin. Huomaat koko ajan ajattelevasi tulevaisuutta, sitä miten tilanne mahdollisesti kehittyy. “Jos hän hyökkää näin niin puolustaudun tällä liikkeellä, ja jos taas hän hyökkää noin niin käytän tuota toista liikettä.” Tällainen ennakointi ei ole sisäiselle lajille ominainen piirre. Sisäiselle lajille ominaisesti Wing Tsung:ssa ei keskitytä liikkeisiin, vaan siihen hetkeen kun tullaan vastustajan kanssa kosketuksiin, ja siihen tuntemukseen jonka se aiheuttaa. Meidän taistellessamme tulevaisuutta ei ole olemassa, harjoittelumme pohjautuu nykyhetkeen. Opetamme kehomme reagoimaan tässä ja nyt, ilman ajatuksen häivääkään siitä mitä myöhemmin mahdollisesti tapahtuu tai mitä meidän tulisi silloin tehdä. Kun tulemme kosketuksiin vastustajamme kanssa, mielessämme ei ole minkäänlaisia odotuksia tulevasta. Emme voi tietää millä tavoin vastustajamme hyökkää joten emme myöskään käy mielessämme läpi eri mahdollisuuksia. Tiedämme ainoastaan sen, että kosketushetkellä kehomme reagoi erilaisissa harjoitteissa luomiemme tuntoaistipohjaisten liitosten kautta vastustajan aiheuttamiin voimiin kunnes saavutamme maalimme.

Joskus törmäämme WT:tä (WC:tä/VT:tä/jne.) opettavaan tyylisuuntaan, jonka edustajat väittävät opettavansa koko lajin vain 5 tai 6 vuodessa. Tämä aika on mielestäni joko ihan normaali tai sitten todella lyhyt aika, riippuen miltä kantilta asiaa haluaa tutkiskella. Jos puhutaan pelkän taistelusysteemin/tekniikan/”tanssiaskeleiden” oppimisesta, se on toki mahdollista muutaman vuoden harjoittelulla ja siinä näkökulmassa ei sinänsä ole mitään vikaa. Toisaalta jos tahtot omaksua taistelusysteemin osaksi kehoasi ja luoda nämä edellämainitut tuntoaistipohjaiset liitokset, jotka reagoivat automaattisesti mihin tahansa tuntemaasi vastustajasi aiheuttamaan voimaan – noh, tämä vie kyllä selkeästi enemmän aikaa kuin vain muutaman vuoden verran…

“Wing Tsung on helppo oppia, mutta vaikea hallita.”
– GM Yip Man

WING TSUNG KUNG FUN EDISTYNEEMMÄT TASOT

WING TSUNG KUNG FUN EDISTYNEEMMÄT TASOT

Wing Tsung Kung Fussa kehittyminen voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:

 1. Perus- tai aloittelijataso
 2. Keskitaso
 3. Edistynyt taso

Aloittelijatason ja keskitason välillä on huomattava tekninen ero, mutta näiden ja edistyneen tason välinen ero on niin merkittävä, että ulkopuolinen saattaa sekoittaa edistyneellä tasolla tapahtuvan WT -harjoittelun kokonaan eri kamppailulajiksi. Tässä artikkelissa määrittelen nämä kolme kehittymisen vaihetta ja Wing Tsungin voimantuottotavat.

PERUS- TAI ALOITTELIJATASO

Asteet: Taso käsittää kaikki 12 oppilasastetta

 • Tekniikat: Universal Solution, potkut + sarjalyönnit + perusaskeltekniikat
 • Itsepuolustus: kaikki etäisyydet, yhtä ja useampaa hyökkääjää vastaan, puolustautuminen aseellista hyökkäystä vastaan
 • Liikesarjat: Siu-Nim-Tao (Little-Idea) tai Pieni idea -sarja ja Chum-Kiu-Tao (Bridge-Seeking) tai Sillan tavoittelu -sarja
 • Chi-sao: Dan-Chi (yhdellä kädellä suoritettava tuntopohjainen reaktioharjoite)
 • Poon-Sao: rullaavasta liikkeestä hyökkäykset vastustajan puolustuksen aukkoihin (kaksi kättä)
 • Chi-Sao -ohjelman ensimmäinen vaihe: Lap-Sao, sillan (Jut-Sao) käyttö, käännökset, hyökkäykset, jne.
 • Lat-sao: (taisteluharjoite, jossa opitut tuntopohjaiset reaktiot siirretään käytäntöön)
 • Perusteet ja asteiden sovellukset

Motorinen ja mentaalinen koordinaatio: Yksinkertainen lihasryhmien yhteistoiminnan ja hermotuksen kehittäminen olkavarren, olkapään, lapaluun, selkärangan, lantion ja jalkojen lihasten välille. Selkärankaa ei vielä hallita moninivelisenä jousena, vaan se toimii yhtenä jäykkänä kappaleena yhdistäen kyljet ja vyötärön lantioon ja lonkkaluuhun. Yhdessä lapaluun ja lavan alueen lihasten kanssa selkäranka mahdollistaa vastustajan voiman absorboinnin alas lantioon ja jalkojen kautta maahan.

KESKITASO

Asteet: Ensimmäinen ja toinen technician -aste

Tekniikat: Jokaista astetta vastaavat chi-sao -vaiheet. Lat-Sao sovellukset.

Motorinen ja mentaalinen koordinatio: Monimutkaisempien lihasryhmien yhteistoiminnallisten ja hermotuksellisten liitosten kehittäminen. Lapaluu opitaan yhdistämään selkärangan välityksellä lantioon käyttäen samalla selkärangan alaosaa ja ristiluuta mekanismin eri vaiheissa voimaa vaimentavana ja palauttavana jousena. Tämä mahdollistaa vastustajan voiman absorboinnin pienemmillä liikkeillä alas maahan, johon opitaan samalla saamaan tukevampi kontakti. Tämä parantaa tasapainoa ja asennon vakautta. Lyönteihin käytettävä voima opitaan tuottamaan alavatsasta, ja tästä johtuen lyönnit ovat rennompia ja voimakkaampia ilman, että yritettäisiinkään käyttää voimaa. Lantio kehittyy vähitellen kaiken käyttämämme voiman lähtökohdaksi ja sitä käyttäen kykenemme myös absorboimaan vastustajan hyökkäyksessään luovuttaman voiman. On tärkeää ymmärtää lantion käytön harjoitteiden tarkoitus ja kyetä suorittamaan ne oikealla tavalla, jotta reaktiot muotoutuisivat virheettömiksi ja näin olisi helpompi myöhemmin jatkaa vaativampiin harjoitteisiin. Keskitasolla kehitetään uusia ja monimutkaisempia liitoksia kehon eri lihasten ja nivelten välille.

EDISTYNYT TASO

Taso on jaettu aseettomaan ja aseelliseen osaan

Asteet: Kolmas ja neljäs teknikko-aste, viides praktikko-aste (aseettomat)
Kuudes, seitsemäs ja kahdeksas praktikko-aste (aseet): pitkä sauva ja perhosveitset

Aseettomat tekniikat:

 • Liikesarjat: Biu-Tze-Tao (thrusting fingers) tai Iskevät sormet -liikesarja ja Mok-Yan-Chong-Tao (wooden dummy set) tai Wooden dummy -liikesarja
 • Chi-Sao: Tason mukaisesti
 • Chi-Gerk: (jaloilla suoritettava tuntopohjainen reaktioharjoite)
 • Lat-sao: Sovellukset

Asetekniikat:

 • Luk-Dim-Boon-Kwun (six-and-a-half-point long pole) tai Pitkä sauva -liikesarja ja sen harjoitteet sekä sovellukset
 • Pitkällä sauvalla suoritettava tuntopohjainen reaktioharjoite. Taistelu sauvaa käyttäen.
 • Bart-Cham-Dao (eight cutting doubleknives techniques) tai Perhosveitsi sarja ja sen sovellukset

OPPILAAN TASON TUNNUSMERKIT

Ennen vanhaan liikesarjojen hallitseminen toimi Wing Tsung taistelijan kehittymisen ja taitojen mittana. Esimerkiksi henkilöä, joka hallitsi kolmannen liikesarjan, pidettiin edistyneen tason harjoittelijana ja edelleen taitavampana, jos hän tunsi myös Wooden dummy sarjan. Huhun mukaan Suurmestari Yip Man opetti koko Wooden dummy sarjan ainoastaan viidelle henkilölle. Kun Leung Janin poika, Lueng Bik, tapasi nuoren Yip Manin, Leung Bik kysyi ensimmäiseksi hallitsiko tämä Chum-Kiu-Tao sarjan pystyäkseen arvioimaan tulevan oppilaansa silloiset taidot.

Liikesarjat eivät kuitenkaan yksinään auta harjoittelijaa kehittymään. Käytännön harjoitukset (askeleet, lyönnit, potkut, Chi-Sao ja Lat-Sao) ovat avain edistymiseen ja auttavat meitä kehittymään. Kuka tahansa kykenee oppimaan kaikki Wing Tsungin liikesarjat (mukaan lukien Wooden dummy -sarjan) muutamassa kuukaudessa, mutta silti hänen taitonsa taistelijana tai hänen kykynsä ymmärtää Wing Tsungia ja sen teorioita ei kehity pelkästään niiden avulla. Liikesarjat ja Chi-Saokaan eivät yksinään riitä, vaan näiden lisäksi oleellinen osa harjoittelua on Lat-Sao, joka mahdollistaa sovellusten ja Chi-Saossa opittujen tuntopohjaisten reaktioiden kehittymisen todellisessa taistelutilanteessa toimiviksi.

Harjoittelu aloitetaan opettelemalla kehon oikeaoppiset asennot ja kulmat yksittäisissä liikkeissä (liikesarjat), tämän jälkeen tulevat perusharjoitteet ja myöhemmin Chi-Sao. Asentojen ja kulmien harjoittelu auttaa saamaan vastustajan hyökkäyksessä luovuttamasta voimasta oikeanlaisen ja tarkan aistimuksen, joka edelleen laukaisee täsmälliset ja tilanteeseen sopivat reaktiot. Kun tämä aistimus hallitaan täysin, ei asentoihin ja kulmiin enää tarvitse keskittyä. Tämä tarkoittaa sitä, että Chi-Saon avulla motorinen ja mentaalinen koordinatiomme kehittyy ja mahdollistaa kaikkien kehon osiemme ja jousen lailla toimivien mekanismiemme liittymisen yhteen kokonaisvaltaiseksi liikkeeksi.

Kun motorinen ja mentaalinen koordinaatio kehittyy riittävästi, kyetään reaktiot laukaisevaa aistimusta hallitsemaan. Tässä vaiheessa voidaan “oikeaoppiset” asennot ja kulmat rikkoa säilyttäen samalla entisen kaltainen tehokkuus pitämällä kehomme eri osat yhteen liitettyinä (eri lihasryhmien yhteistoiminnalliset ja hermotukselliset liitokset).

Wing Tsungin liikesarjat: Siu-Nim-Tao, Chum-Kiu-Tao ja Biu-Tzi-Tao eivät ole taistelutilanteita kuvaavia koreografioita, vaan niillä on täysin erilainen tarkoitus:

1. Oikeaoppisten asentojen ja kulmien kehittäminen säilyttäen samalla kehon rentous. Tämä tarkoittaa motorisen ja mentaalisen koordinaation kehittämistä. Lihasten ja jänteiden vahvistaminen ja kimmoisuuden parantaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin ylläpito ja edistäminen.

2. Liikesarjoissa esitetään ja selitetään ideat, taktiikat ja tekniset periaatteet niin taistelun kuin terveydenkin kannalta (terveydellisiä piirteitä voidaan kutsua Qi-Qongiksi tai Chi-kungiksi). Ele tai liike voi ilmaista erilaisia konsepteja joita täytyy kehittää Chi-Saossa, Lat-Saossa tai terapeuttisissa harjoituksissa. Jos liikkeiden tarkoituksia tai sisäisiä merkityksiä ei tunneta, ei niiden harjoittelusta saada mainittavaa hyötyä irti.

Liikesarjat eivät kuitenkaan auta meitä kehittämään aistimustamme tai tämän yhteen liitetyn kehon ominaisuuksia ja laatua, vaan tärkein ja toimivin väline tähän on Chi-Sao.

EDISTYNEEN TASON ASEETTOMAN VAIHEEN OMINAISPIIRTEITÄ

 

BIU-TZI-TAON HYÖKKÄÄVÄT PIIRTEET

Edistyneillä tasoilla opittavassa lyöntitekniikassa normaalia asentoa muutetaan kääntymällä ja siirtämällä painoa lyönnin taakse ja samalla ojentamalla selkärankaa. Tällä tavoin lyönnin teho moninkertaistuu. Asentojen ja kulmien muutosten lisäksi myös hyökkäystapa on erilainen. Avoimen kämmenen eri osista: sormet, kämmenpohjat, kämmensyrjät ja kyynärvarret, tulee harjoittelijan ensisijainen ase. Vaikka kolmas liikesarja Biu-Tzi-Tao voidaan kääntää iskeviksi sormiksi tai lentäviksi sormiksi, ei iskeminen kuitenkaan tapahdu sormilla, vaan kämmensyrjillä ja kämmenpohjilla. Lyönnit ovat suoria tai kaarevia, ylhäältä alas tai alhaalta ylös suuntautuvia. Kämmensyrjähyökkäys ei ole samankaltainen kuin Karaten shuto, vaan enemmänkin sivallus kämmenen eminencia hipotenar-osalla kaulaan, leukaan, kurkkuun tai kasvoihin. Voima joka vapautuu lyötäessä “yhdistetyn kehon” avulla on suuri ja saattaa jopa rikkoa vastustajan niskan.

Toinen isku joka löytyy kolmannesta liikesarjasta on koukku. Jotkut luulevat, että Wing Tsungissa käytetään ainoastaan suoria lyöntejä. He kuitenkin unohtavat Biu-Tzi-Taon ja WT:n toisen liikesarjan Chum-Kiu-Taon, joista molemmista löytyy koukku lyöntejä. Koukku suoritetaan vartaloa kääntämällä ja painopistettä tiputtamalla. Kun kehon eri osat ovat yhteen liitettyinä, kehittyy koukkuun valtava iskuvoima.

Biu-Tzi-Taon, ylhäältä alas suuntautuvalla, kyynärpäälyönnillä on sekä hyökkäävä että puolustava merkitys. Kyynärpääiskun ainoa tarkoitus ei ole lyöminen vaan myös vastustajan suojauksen avaaminen perässä seuraaville nopeille ja jatkuville kämmensyrjähyökkäyksille kaulaan ja leukaan.

Biu-Tzi liikesarjasta löytyvät tekniikat ovat suurimmaksi osaksi hyökkäyspainotteisia. Hyökkääjää kohti tuulenpuuskamaisesti purkaantuvat kämmensyrjäiskut menevät suoraan tämän suojauksen läpi suojaten samalla iskijää kaikilta vastahyökkäyksiltä (suorat, koukut, jne.). Tarkoituksena on päästä erittäin lähelle hyökkääjää ja viedä tämän toimintatila sekä mahdollistaa oma jatkuva hyökkäys. Joka lyönnin jälkeen käsi palautetaan takaisin keskilijaa suojaavalla, kaarevalla liikkeellä toisen käden iskiessä samanaikaisesti täydellä voimalla. Biu-Tzi-Taosta opitaan myös Universal Solutionin erilaisia, vaikeisiin tilanteisiin soveltuvia muunnelmia: avoimella puolustuksella, kädet eteen ojennettuina, hyökkäyksen tullessa sivulta, jne.

BIU-TZI-TAON PUOLUSTAVAT PIIRTEET

Neljä tuntoon pohjautuvaa perusreaktiota: Bong-, Tan-, Jam- ja Kau-Sao, muuttuvat yhä huomaamattomammiksi kunnes niitä ei voi enää edes tunnistaa. Bong-Saosta kehittyy eräänlainen kyynärpääisku joka on samaan aikaan puolustava ja hyökkäävä. Se antaa myöden ulkopuolelta sisäänpäin suuntautuville paineille muotoutuen murskaavaksi kyynärpää lyönniksi tai Fak-Saoksi (lyönniksi kämmensyrjällä).

Bong-Saon tavoin myös Tan-Saosta tulee lähes huomaamaton, koska se muuttuu välittömästi kämmen- tai kämmensyrjälyönniksi. Jam-Saosta kehittyy yksinkertainen ja jopa verkkainen ele, joka ohjaa hyökkääjän lyönnin täpärästi pään ohi samalla kontrolloiden ja neutraloiden sen täydellisesti. Tämä aiheuttaa hyökkääjän puolustukseen aukon, joka on mahdotonta sulkea ja josta oma hyökkäys on täysin esteetön.

WOODEN DUMMY -LIIKESARJA

Seuraava askel on Wooden dummy -liikesarja ja sen osiot Chi-Saossa, Chi-Gerkissä ja sovellukset Lat-Saossa. Tämä harjoittelu kehittää kehomme liitoksia entistä paremmiksi ja yhdistää myös jalat entistä tiiviimmin mukaan toimintaan potkuina, pyyhkäisyinä ja nilkkoihin, polviin ja lantioon kohdistuvina hyökkäyksinä. Myös liikkeet ja liikkuminen tehostuvat. Opimme antamaan myöden vastustajan hyökkäysvoimille liikkuessamme tätä kohti, sekä käyttämään samanaikaisesti askeltekniikoita päästäksemme vastustajamme taakse.

Chi-Gerk on aseettoman taistelun viimeisin vaihe. Se kehittää uskomattoman kyvyn absorboida ja neutraloida pyyhkäisyt, alas suuntautuvat potkut, polvi-iskut ja alasviennit. Chi-Gerkin ansiosta Wing Tsungista muotoutuu taistelumenetelmä, jonka oleellisena osana ovat jalkatekniikat.

Edistyneemmät tasot hallitseva Wing Tsung -ekspertti tuntee vastustajansa hyökkäyksen kineettisen energian ja pystyy ohjaamaan sen kehossaan alas lattiaan ja vapauttamaan kaiken jousimaisesti absorboidun energian yhdessä voimakkaassa lyönnissä.

Usein kuullaan puhuttavan ns. Ki -voimalyönneistä, jotka eivät saa energiaansa lihaksista vaan ihmisen sisäisestä energiasta. Miten tällainen selitys tulisi ymmärtää? Miten sisäinen energia voi välittyä kohteeseensa, ellei kehomme ja sen lihasten välityksellä? Vai puhutaanko tässä tapauksessa edes fysikaalisesta ilmiöstä? Mikäli emme tarvitsisi lihaksiamme ja kehoamme sisäisen energian välittämiseen ja ohjaamiseen, voisimme usein puhua levitoimisesta, koska pelkästään seisomiseen ja kävelemiseen käytämme väistämättä jalkojemme lihaksia. Myös sisäisten taistelulajien (Ba Gua, Tai Chi, Xing Yi, jne.) suurmestarien mukaan sisäisen energian välittäminen tiettyyn kohteeseen tarvitsee aina lihasten aktivointia.

Tästä johtuen ei ole mahdollista (vaikka jotkut taistelulajien taitajat niin väittävätkin), että hyökkääjä voitaisiin iskeä maahan käyttäen pelkästään tätä sisäistä energiaa. Etenkään jos hyökkääjä on vielä usean metrin päässä. Väitteet johtuvat nykyajan kiristyneestä kilpailutilanteesta eri taistelulajien välillä. Tämän takia jotkut mestarit markkinoivat omaa lajiaan, näillä yliluonnollisilta vaikuttavilla tempuilla, uusien maksavien oppilaiden toivossa. Medioissa on toisinaan esitetty näytöstilanteita, joissa mestarin kimppuun hyökkää useampi henkilö, jotka tämä ajatuksen voimaa tai sisäistä energiaansa käyttäen iskee metrien päästä tainnoksiin.

Realistisesti ajateltuna ihmeelliset kertomukset valtavan voiman kehittämisestä vaivattoman näköiseen lyöntiin ovat täysin mahdollisia: kaikki kehon osat yhteen liitettyinä lyötäessä ei voiman käyttöä juurikaan voi havaita. Lyönnin iskuvoima on kuitenkin valtaisa. Tällaista lyönnin tehon synnyttänyttä, sisäsyntyistä voimaa voi olla vaikea ymmärtää, ellei ole kokenut sen tehoa. Tämä voima voidaan käsittää mekanismiksi, joka saa kaikki kehomme lihakset toimimaan yhdessä mahdollistaen räjähtävän ja tehokkaan liikkeen muodostumisen (esimerkiksi lyönnin).

Wooden dummyn kylkiin harjoiteltavat kämmenpohjaiskut kehittävät lyönteihin voiman, jonka vastustajamme tuntee syvällä kehonsa sisällä: lyönnin synnyttämä paineaalto leviää kehoon iskien sisäelimiin (munuaiset, maksa, perna).

WING TSUNG KUNG FU – PERIAATTEET

LIIKKEIDEN TALOUDELLISUUS: Pyritään hyökkäämään lyhintä mahdollista tietä suoraviivaisella pelkistetyllä liikkeellä.

HYÖKKÄYS JA PUOLUSTUS SAMANAIKAISESTI: Yhdellä ja samalla liikkeellä puolustaudutaan vastustajan hyökkäykseltä, sekä hyökätään ja isketään vastustajaa.

LIIKUTAAN VASTUSTAJAN MUKAAN: Lähdetään alitajuisesti suoraan hyökkäykseen Chi-Sao -harjoituksen ansiosta.

JATKUVA VIRTAUS: Wing Tsung Kung Fu:ssä ei ole yksittäisiä “tekniikoita”, vaan periaatteena on reagoida kohtaamaamme voimaan. Aloittelijatasolla tekniikat voidaan eritellä ja nimetä, mutta kehittyneemmällä tasolla tämä poistuu. Yksittäistä tekniikkaa kuten Bong-Saota seuraa kyynärpäähyökkäys, sitten suora lyönti hyökkäyksen virratessa niin, ettei yksittäistä tekniikkaa voi erotella. Tätä voi verrata veteen siten, että yksittäinen tekniikka on kuin litra vettä, jonka heität kohti vastustajaa. Hyökkäys kokonaisuudessaan taas on kuin virtaava joki, josta et voi kyseistä vesilitraa erottaa, vaikka tiedätkin sen olevan siellä.

 

TAKTISET PERIAATTEET

 1. Hyökkää suoraan kohti vastustajaa samalla itseäsi suojaten. Jos reitti on vapaa, iske niin kauan, että vastustaja on maassa.
 2. Jos reitti ei ole vapaa ja kontakti vastustajaan syntyy, käytää omaa sekä vastustajan voimaa häntä vastaan.
 3. Liimaudu vastustajaasi. Mene lähelle ja pysy lähellä. Jos hän yrittää perääntyä, seuraa.
 4. Jos kontaktia ei ole tai et tunne vastusta, iske välittömästi.

 

WING TSUNG KUNG FU – PERUSTA JA KULMAKIVET

 

A. PERUSHARJOITTELU

Liikesarjat: Siu-Nim-Tao, Cham-Kiu ja Biu-Tzi. Liikesarjoilla on monia eri tarkoituksia:

 1. Opitaan joustamaan ja rentouttamaan lihakset sekä liikkumaan oikein säilyttäen oikeat asennot ja kulmat.
 2. Siu-Nim-Tao auttaa kehittämään sisäistä voimaa ja edistää terveyttä.
 3. Jäntevyyden ja joustavan liikkumisen kehittäminen.
 4. Koordinaatiokyvyn kehittäminen.
 5. Keskittymiskyvyn kehittäminen.

Nämä liikesarjat eivät ole kuvitteellista taistelua, mutta kaikki tekniikat löytyvät myöhemmässä vaiheessa Chi-Sao, Chi-Gerk ja Lat-Sao -harjoituksista.

Askeleet: Opitaan liikkumaan eteenpäin ja muihin suuntiin.

Valmistavat harjoitukset: Joustavuutta, koordinaatiota ja voimia kehittäviä harjoituksia.

 

B. LAT-SAO

Taistelutilanteen ja itsepuolustuksen käytännön harjoittelua, jossa on kolme tavoitetta:

 1.  Oppia oikea liikkuminen perustekniikoita samanaikaisesti käyttäen. Kehittää kehon perusmekaniikkaa.
 2. Kehittää etäisyyden “aistimista” ja hallintaa ilman tietoista ajattelua. Toinen harjoittelija toimii harjoitusvastustajana.
 3. Vapaamuotoinen taistelutilanteiden harjoittelu. Pyritään mahdollisimman lähelle todellista taistelutilannetta. Reagoidaan vaistonvaraisesti ja käytetään kaikkia opittuja tekniikoita. Liikkeiden on tarkoitus olla virtaavia ilman taukoja ja katkoja.

Miten voin tietää, mitä taistelutilanteessa pitäisi tehdä, sillä enhän voi ennalta arvata, miten vastustaja reagoi tai mitä tekniikoita hän käyttää?

Meidän täytyy reagoida ja toimia alitajuisesti. Vastustajan liikkeiden nopeus ei anna meille aikaa analysoida, miten hän hyökkää ja mikä olisi sopiva vastatekniikka. Näiden asioiden käsittelyyn aivot tarvitsevat 0,5-0,8 sekuntia. Todellisessa taistelutilanteessa se on liian pitkä aika. Lisäksi epäröinti, pelko ja jännittyminen hidastavat tietoista toimintaasi. Wing Tsung Kung Fu:ssa kaikki nämä ongelmat pyritään poistamaan Chi-Sao (tarttuvat kädet) ja Chi-Gerk (tarttuvat jalat) -harjoituksilla. Niiden avulla opitaan tuntoaistiin perustuvaan reagointiin, joka on huomattavasti näköaistia nopeampi tapa reagoida. Tuntoaisti ei myöskään reagoi hämäyksiin, näköaistia kyllä pystyy hämäämään.

Lat-Saon voidaankin sanoa olevan oikean taistelun ja Chi-Saon välimuoto. Se on todellista taistelua jäljittelevä menetelmä, johon on sisällytetty oikean taistelun yllätyksellisyys. Lat-Saota harjoitellessa luomme odottamattomia tilanteita siten, että käytämme myös monien muiden lajien ja tyylien tekniikoita. Lat-Saoon saadaan näin mukaan lyönnit, potkut, pyyhkäisyt, lukot, heitot ym. (nyrkkeily, karate, judo, kung fu jne.)

Lat-Sao opettaa ymmärtämään kaiken mitä Chi-Saossa ja muissa harjoitusmuodoissa on tehty ja oppilaan taidot kehittyvät koko ajan korkeammalle tasolle. Rentous, joustavuus, mukautuvuus ja välittömyys kehittyvät näin askel askeleelta.

 

C. CHI-SAO (tarttuvat kädet)

Sanotaan, että Chi.Sao on Wing Tsung Kung Fu:n sielu. Se on harjoitus, joka kehittää erityisesti taktisia refleksejä ihokosketuksen kautta. Chi-Sao -harjoittelulla kehitämme useita eri osa-alueita:

1. Herkkyys

Kaikkein tärkein osa-alue, jossa tarkoituksena on päästä ihokosketukseen vastustajan kanssa (useimmiten käsin tai jaloin). Sen avulla tunnistetaan hänen aikomuksensa sekä käännetään hänen käyttämänsä voima omaksi eduksi. Tässä käytetään kahta eri taktista periaatetta:

– Ole kiinni vastustajassa kuin liimattuna.

– Jos et tunne kosketusta tai vastusta (eli vastustajan puolustuksessa on aukko) iske välittömästi. Chi-Sao kehittää herkkyyttä tietää, milloin sinun täytyy päästää vastustajan voima ohitsesi ja käyttää tilanteen luoma “aukko” hyväksesi.

2. Kosketus lattiaan

Osa-alue, joka käsittää tasapainon, tuen lattiaan, joustavuuden ja perustan  oikealle jalkojen ja vartalon käytölle. Tällä alueella kehitetään kykyä säilyttää tukevat, tasapainoiset ja horjumattomat asennot samanaikaisesti kun siirretään (absorboidaan) vastustajan voima alaspäin kohti lattiaa omien jalkojen lattiakosketusta voimistaen. Paluuimpulssin synnyttämä ylöspäin suuntautuva voima siirretään vartalon kautta lyönteihin. Chi-Sao -harjoituksissa käytetään työntöjä, vetoja, pyyhkäisyjä, heittoja ym., jotta Wing Tsung Kung Fu:n harjoittelija oppii kohtaamaan nämä tekniikat ja mitätöimään ne.

3. Rentous

Kyky olla rento yhteenoton sattuessa. Chi-Sao -harjoituksissa opitaan vapautumaan omasta voimasta. Tämä aiheuttaa sen, että liikkeittesi sulavuus ja teho kasvaa.

4. Kehon yhteys

Kyky yhdistää kaikki ruumiinosat tuottamaan räjähtäviä reaktioita ja voimaa.

Kuten kaikissa asioissa, myös Wing Tsung Kung Fu:ssa on Yin ja Yang -näkökulma:

YIN -ASPEKTI: Kyky imeä vastustajan mekaaninen energia kehomme kautta lattiaan omaa lattiakosketustamme ja asemaamme vahvistaen. Wing Tsung Kung Fu:n harjoittelija voi selkeästi tuntea, miten – vastustajaan kosketuksen saatuaan – energia kulkee tiettyjä sisäisiä reittejä pitkin kosketuspisteestä jalkoihin. Nämä sisäiset reitit löytyvät Chi-Sao -harjoituksissa. Ne toimivat kuin virtaus, joka imee voiman vastustajan iskuista, lataa ja säilyttää sen vapautettavaksi vastaiskuun. Esimerkkinä toimii pajunoksa, jonka taivutat kaarelle. Kun irrotat otteesi, se suoristuu välittömästi ja palauttaa siihen kohdistuneen voiman.

YANG -ASPEKTI: Kyky vapauttaa varattu energia oikeaan suuntaan. Tämä on välttämätöntä, jotta pystymme koordinoimaan erilaiset pienet liikkeet, jotka syntyvät lihashermostossa ja suuntaamaan sen ulospäin virtaavaksi voimaksi. Wing Tsung Kung Fu:ssa harjoitukset on ryhmitelty eri sektoreihin vaikeusasteen mukaan. Jos näitä aspekteja ja “yhteyksiä” ei hyödynnetä, emme kykene horjuttamaan vastustajaa ja läpäisemään hänen puolustustaan. Jos taas hyödynnämme ne täydellisesti, vastapuoli ei pysty vastustamaan sinua, vaikka tekisit liikkeet hitaasti. Kun saavutamme riittävän korkean tason koordinaatiossa, kykenemme suorittamaan kaikki harjoitukset rentoutuneesti. Saavutetaan taso, jolla kaikki tapahtuu vaivatta, kuin itsestään, ilman jäykkyyttä tai jännittyneisyyttä. Lyönnit ovat kuitenkin voimakkaita ja räjähtäviä.

5. Jalkatyö – Askeleet

Chi-Sao -harjoitus kehittää jalkatyötä kokonaisuudessaan ja erityisesti askelkoordinaatiota joka lisää tekniikoiden voimaa. Wing Tsung Kung Fu:n yksi periaate on “säestää” eri tekniikoita askeleella, vaikkapa vain pienellä, jotta saadaan hyödynnettyä koko ruumiin paino ja voima. Kun käsi lähtee lyöntiin, koko vartalo seuraa iskua. Yritys-virhe-korjaus -menetelmän avulla opitaan isku-askel -koordinaatiota.

6. Välittömyys ja virtaavuus

Chi-Sao -harjoitus huolehtii mekanismista, joka saa liikkeemme vapautuneiksi ja luoviksi. Se on tiedostamaton mukautumiskyky, joka syntyy, kun kohtaamme vastustajan. Syntyy tilanteita, jolloin huomat toimineesi tiedostamatta, etkä tiedä, mitä vastustajasi on tehnyt. Tiedät vain, että vastustaja on laukaissut alitajuiset reaktiosi ja olet voittanut hänet.

 

WING TSUNG KUNG FUN FILOSOFIASTA

Jotkut ihmiset alkavat harjoittelemaan taistelulajeja täynnä fantasioita ja illuusioita, jotka he ovat saaneet elokuvista ja lehdistä. Nämä fantasiat halutaan toteuttaa niin lyhyessä ajassa kuin mahdollista. Osa heistä lopettaa harjoittelemisen melko nopeasti huomattuaan, että niiden toteuttaminen vaatii paljon harjoittelua, aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Joku taas voi joutua kadulla tappeluun ja huomaa, että se mikä elokuvissa näytti hienolta ja tehokkaalta, ei toimikkaan tosielämässä. He lopettavat harjoittelun pettyneinä todeten, etteivät taistelulajit olekaan sitä, miltä ne vaikuttivat. Wing Tsung Kung Fu:ssä selitetään jo ensimmäisenä päivänä, mitä on todellisuus tosielämän “katutappeluissa” ja poistetaan fantasiat, joita aloittelijoilla saattaa olla. Wing Tsung Kung Fu:n filosofia on realistinen “tässä ja nyt”. Pääasia on hyvin tehty työ. Kaikki alkaa yksinkertaisista asioista kuten asennot ja liikkeet. Niistä alkaa tietämyksen ja osaamisen rakennustyö, jolloin tulosta alkaa syntyä. Wing Tsung Kung Fu -harjoittelijan tulee ymmärtää jokaisen liikkeen tarkoitus niin hyvin kuin mahdollista, virrata itse liikkeen mukana ja muuttua itse liikkeeksi. Wing Tsung Kung Fu:n henkisenä perustana on kolme itämaista filosofiaa:

Kungfutselaisuus – Lojaalisuuden tunne ja kunnioitus oppilaan, opettajan sekä opetusmetodien kesken.

Buddhalaisuus – Päivittäinen harjoittelu ja keskittyminen

Taolaisuus – Wing Tsung Kung Fu -tyyppinen harjoittelu on osa taolaisuutta. Tao on kaikissa “kikoissa” ja tekniikoissa, joita Wing Tsung Kung Fu käyttää. Tao löytyy myös taisteluhetken asenteesta.

TAOISMIN VAIKUTUS WING TSUNG KUNG FU:UN

Taoismi on tieteen- ja taiteenlaji, joka perustuu luonnon tutkimiseen. Sen ydin on Yin ja Yang -tasapaino. Yin ja Yang ovat osa jokapäiväistä elämäämme ja ne ovat kaikissa luonnon ilmiöissä, myös taistelulajeissa. Monilla ihmisillä on omat kuvitelmansa ja ajatuksensa Tao Te Kinistä, mutta mitä Taoismi todella on ja mitä se pitää sisällään?

Noin 4000 vuotta sitten muutamat viisaat kiinalaiset miehet huomasivat, että kaikki luonnossa muuttuu jatkuvasti ilman taukoja ja elämä sinällään on loppumatonta liikettä. Jokaisella muutoksella on oma liikkeensä ja liikettä synnyttämään tarvitaan polariteetti (napaisuus) eli plus- ja miinusero. Jotta vesi virtaisi, pitää olla korkeuseroa. Tämän edellytyksen täyttyessä vesi virtaa korkeammasta pisteestä (Yin) alempaan pisteeseen (Yang). Tuuli taas syntyy eri pisteiden välisistä paine-eroista. Ymmärrettyään tämän, nämä kiinalaiset alkoivat tutkia virtausta, joka synnyttää liikkeen ja muutokset luonnossa. Liike syntyy siirtymisestä navasta toiseen ja päinvastoin. Yinistä tulee Yang, Yangista Yin ja tämä kierto jatkaa loputonta kulkuaan kuin ympyrässä. Yöstä tulee päivä, päivästä yö. Kevät muuttuu kesäksi, kesä syksyksi, syksy talveksi ja talvi taas kevääksi. Kaikki olemassa oleva on Yinin ja Yangin välisessä siirtymävaiheessa. Ilmiö ei milloinkaan ole pelkkä Yin tai Yang, sillä kaikki on suhteellista ja verrannollista. Vuori on Yang verrattuna alempana sijaitsevaan laaksoon, mutta samanaikaisesti se on myös Yin verrattuna taivaaseen, joka on vuorelle Yang. Seuraava askel oli määritellä vaadittavat ehdot ja lait, jotka synnyttävät Yinin ja Yangin välisen harmonian. Yinin ja Yangin yhdistyminen synnyttää harmoonisen liikkeen. Yin yhdistettynä Yiniin tai Yang Yangiin ei synnytä liikettä, vaan tuloksena on pysähdys ja kuolema. Näiden kiinalaisten viisaiden ansiosta meillä on periaatteet, joiden avulla voimme ymmärtää elämää ja hyödyntää sitä kaikessa: lääketieteessä, taiteessa, seksuaalisuudessa, ruoanlaitossa, astrologiassa, psykologiassa, sodankäynnissä jne.

Miten Taoismia voi soveltaa käytännössä esim. taistelutilanteessa? Meidän pitää olla “yhtä” vastustajan kanssa, mikä ensi kuulemalta saattaa tuntua oudolta. Vastustajaan pitää saada kosketus. Mitä suurempi kontakti meillä on vastustajaan, sitä enemmän muutoksia syntyy Yinissä ja Yangissa. Mitä lähempänä vastustajaa olemme, sitä parempi kontrolli meillä on hänestä. Toisin sanoen mitä lähempänä vastustajaa olemme, sitä enemmän pystymme tuottamaan hänelle harmia ja itse sitä vähemmän vastaanottamaan. Tämä edellyttää tietysti sitä, että tiedämme mitä olemme tekemässä. Kontaktin tapahtumahetki synnyttää välittömästi Yinin ja Yangin liikettä. Seuraavaksi tutkimme asiaa konkreettisemmin taistelutilannetta ajatellen.

 

PERUSPERIAATE

Voimme kutsua tätä periaatetta “mukautumiskyvyn taiteeksi”. Harjoituksissa tämä ilmenee neljänä eri toimintatavoitteena:

Pyri kontaktiin: Liiku suoraan kohti vastustajaa suojaten samanaikaisesti arimpia alueitasi käsin ja jaloin.

 1. Liimaudu vastustajaan ja pysy kiinni hänessä tuntoaistiisi tukeutuen.
 2. Älä vastaa voimalla vastustajan voimaan: Kun vastustaja käyttää voimaa, älä vastaa voimalla, vaan pysy lähellä, ohjaa vastustajan voima ohitsesi tai käännä se häntä itseään vastaan. Jos hän vetäytyy, seuraa.
 3. Kun tie on vapaa, hyökkää: Jos et tunne vastusta, hyökkää välittömästi.

Kohdassa 3 kiellettiin vastaamasta voimalla vastustajan voimaan. Tämä on yleinen konsepti kaikissa “pehmeissä” lajeissa. (Tai Chi, Judo, Pa Kua jne.) Miten käyttää tätä konseptia taistelutilanteessa? Pitää saavuttaa henkinen ja fyysinen rentous. Rentous ei tarkoita sitä, että olisit vetelä tai heikko. Rentoudessa on käytettävissä kaikki energia, mutta se on joustavaa ja virtaavaa. Emme vastustele, mutta emme myöskään antaudu iskettäviksi. Rentous antaa mahdollisuuden absorboida tai käyttää hyväksesi miltä tahansa suunnalta tulevaa voimaa. Tämä tarkoittaa, että silloin kuin voima (isku, tarttuminen, pyyhkäisy tms. ) aiheuttaa paineen käteemme tai jalkaamme, myötäämme voimaa ja ohjaamme sen ulos meistä tai käännämme sen vastustajaa itseään vastaan. Samalla vastustajan puolustukseen syntyy väistämättä aukko, johon iskemme. Sama tapahtuu aina riippumatta siitä millä ruumiinosalla kontakti vastustajaan on. Koko vartalo on “virtaavaa massaa”, josta vastustaja ei saa minkäänlaista otetta. Wing Tsung Kung Fussa ei käytetä “kovia torjuntoja”. Tässä kontekstissa “kova torjunta” tarkoittaa kaikkia sellaisia puolustavia liikkeitä joiden on tarkoitus omaa voimaa käyttäen joko pysäyttää vastustajan isku, tai ohjata se sivuun. Tämä määritelmä sisältää kolme eri muotoa:

 1. TORJUNTAISKU – Yritetään rikkoa tai tuottaa vahinkoa
 2. EI ISKUA – Ei isketä, vaan torjutaan vastustajan isku ohjaten se sivuun omaa voimaa apuna käyttäen
 3. TORJUNTA-TORJUNTA – pysäytetään vastustajan isku muodostamalla ikään kuin “seinä”

Kaikissa kolmessa tavassa käytetään voimaa voimaa vastaan. Niissä ei noudateta harmonian lakia, jossa kovuuteen vastataan pehmeydellä. Tästä syystä Wing Tsung Kung Fu:ssä emme käytä blokkeja tai välttele hyökkäystä. Mitä me teemme? Etenemme suoraan kohti vastustajaa käsien ja jalkojen toimiessa tuntosarvina ja suojatessa kehoamme.  Pyrimme kontaktiin vastustajan kanssa. Hänen kovuuttaan (isku tai potku) vastaan me käytämme pehmeyttä (annamme periksi, mutta seuraamme). Hänen pehmeyttään vastaan (aukko puolustuksessa tai emme kohtaa vastusta) käytämme kovuutta (isku tai potku). Näin säilytämme koko ajan Yinin ja Yangin välisen harmonian. Jos hän hyökkää epäsuorasti (koukulla tai “nakkikioskilyönnillä”) meidän tuntosarvemme iskevät suoraan (Yang) kohti hänen puolustukseensa muodostunutta aukkoa (Yin). On merkityksetöntä, miten vastustaja hyökkää, periaatteemme on aina sama. Ei siis ole kysymys siitä, että oppii paljon eri tekniikoita, vaan ominaisuudesta reagoida älykkäästi.

Edellä mainitun ominaisuuden määritelmä on “virtaava keho”; psyko-fyysinen tila joka saa meidät reagoimaan kuin vesi, josta ei saa otetta eikä sitä voi lyödä, koska näin tehdessä se muodostaa “tyhjiön”, mutta virratessaan on voimakas ja aiheuttaa paineen. Keho toimii kuin itsenäinen yksikkö ja joukko-osasto. Kun jokin piste kohtaa voiman, se sopeutuu siihen ja antaa myöden. Kun käsi iskee, koko keho seuraa mukana. Samanaikaisesti virtaavuus tekee eri kehon osat riippumattomaksi toisistaan. Esim. jos joku haluaa tehdä minulle rannelukon ja reagoin olemalla jäykkä, vastusteluni jännittää myös kyynärpääni ja olkapääni antaen näin tukipisteen onnistuneelle rannelukolle ja kehoni kontrollointiin vastustajan toimesta. Wing Tsung Kung Fu:ssa olemme rentoja ja tällä tavoin voimme liikuttaa kyynär- ja olkapäätämme sekä kehoamme. Näin rannelukko jää ilman tukipistettä ja sen tekeminen on mahdotonta. Vielä on muistutettava, että luonnossa mikään ei ole 100% Yin tai Yang, sillä kaikki vaihtuu koko ajan Yinistä Yangiin ja päin vastoin. Toisin sanoen pehmeydessä on kovuutta ja kovuudessa pehmeyttä. Ainoa asia, joka on olemassa on muutos itsessään. Mitä tekemistä tällä on todellisen taistelutilanteen kanssa? Kun annamme myöden vastustajan hyökkäykselle, pidämme silti yllä vastustajan keskilinjaan kohdistuvaa painetta. Tällä tavoin pystymme jousivoimaa käyttällä iskemään voimakkasti heti, kun vastustaja ottaa voimansa pois (käsi, jalka). Tämä on edellä mainittua siirtymistä pehmeydestä kovuuteen ja päin vastoin. Tämän vuoksi on välttämätöntä oppia muodostamaan painetta eri tavoin. Lyönnin pitää olla rento ilman, että yritämme laittaa sen taakse sellaista voimaa, joka tekee jäykäksi. Tällä tavoin meidän koko kehomme voima kulkee suoraan kohti vastustajan kehoa. Jos puristamme kätemme nyrkkiin liian voimakkaasti, se hidastaa ja vähentää iskumme tehoa, koska varaamme osan voimasta itseemme. Rentous lyönneissä antaa mahdollisuuden myötäilemiseen, mikäli kohtaamme esteen, kuten blokin.

 PERUSPERIAATTEEN (mukautumiskyvyn taiteen) PÄÄKOHDAT:

1. RENTOUTUNUT LYöNTI

Virtaava keho siis tuottaa voimaa lyönteihin. Keho on rentoutunut, koska se on ainoa tapa siirtää kaikki energia käsien ja jalkojen kautta. Jos jokin osa on jäykkä, energiavirtaus katkeaa ja voima katoaa. Tavoitteena tämä merkitsee täydellistä lihaskontrollia; supistetaan lihaksia, jotka suorittavat liikkeen (myötäilevät lihakset) ja rentoutetaan lihakset, jotka ovat vastakkaisia liikkeelle (vastustavat lihakset).

2. ISKE KOKO KEHOLLASI

Samalla tavalla kun etsimme Yinin ja Yangin välistä harmoniaa vaihtaessamme energiaa vastustajan kanssa, voimme ymmärtää tekniikat siten, että keho on toimintayksikkö: yläruumis (Yang), alaruumis (Yin), oikea (Yin), vasten (Yang), tietoisuus (Yin), materia (Yang). Voima lähtee alhaalta jaloista polviin, sitten lantioon (ki-voimakeskus), selkärankaan, kyynärpäähän ja lopulta siirtyy nyrkkistä vastustajaan. Se voimistuu jokaisessa osassa synnyttäen  kineettistä voimaa, joka vastustaja tuntee pintaa syvemmällä.Tämä on helppo todeta erityisesti kämmeniskussa, kipu tuntuu syvällä sisällä kaukana iskun osumapisteestä. Keho tuottaa aaltomaisen liikkeen hyökyaallon tavalla erityisesti selkärangassa mahdollistaen erittäin voimakkaan iskun pienelläkin etäisyydellä lyhyellä kädenliikkeellä. Meidän pitää siis saavuttaa riittävä koordinatiokyky, mutta se ei ole aivan yksinkertaista. Jos esimerkiksi liikutamme ensin jalkoja ja sitten käsiä, kyseistä voimaa ei synny. Avain on siis kokonaisuuden liikuttamisella yhtäaikaisesti unohtamatta sääntöä: keho seuraa iskua tukien sitä. Progressiivisella harjoittelulla lyönnin ja kehon liikkeen aikaväliä saadaan lyhennettyä kunnes kaikki on yhtä ainoaa liikettä.

3. KÄYTÄ PAINOA VOIMANSIIRTOON

Kokeile seuraavia vaihtoehtoja, kun tarkoituksena on lyödä ja ottaa askel eteenpäin:

a. Ota ensin askel ja lyö tämän älkeen

b. Lyö ensin ja ota askel liikevoiman avulla

Tapauksessa a) on kolme heikkoutta: Se on hitaampi, vähemmän tehokas ja jättää suojattomaksi. On nopeampaa lyödä ensin ja syntyvää liikevoimaa hyväksikäyttäen ottaa askel eteenpäin. Näin eteenpäin siirtyminen on nopeampaa ja vaivattomampaa. Liikutettaessa ensin vartaloa lyönnin nopeus hidastuu ja syntyy viivettä. Lyönti on vähemmän tehokas, koska siinä ei ole mukana liikevoimaa lyönnin aikana. Merkittävä seikka on myös se, että kun pää ja ylävartalo liikkuvat ensin, ne ovat avoimina vastustajan iskuille. Päätelmä: Yhtäaikaisuus on ideaalitilanne, referenssi. Jotta se saavutettaisiin (jos se on mahdollista), oikea tapa on aloittaa lyönti ensin ja antaa sen vetää keho taakseen. Ei koskaan toisinpäin.

4. PAINOPISTEEN PUDOTUS

Tällä periaatteella on kaksi ilmenemismuotoa:

a. hyödynnetään lattiakosketusta

b. hyödynnetään painopisteen pudotusta

Aiemmin puhuttiin jo ensimmäisestä muodosta: kun pudotamme hieman painopistettä, jalat liimautuvat lattiaan ja synnyttävät reaktiovoimaa, joka kulkee läpi kehon. Toisessa taas koko kehon paino vajoaa alas antaen tukea iskulle. Painovoiman laskeminen on suuri apu esim. koukkulyönneissä, sivusuuntaisissa lyönneissä (Fak Sao-tekniikka), alaspäinsuuntautuvissa kyynärpääiskuissa jne.

5. KÄYTÄ VASTUSTAJAN VOIMAA HÄNTÄ ITSEÄÄN VASTAAN OMAN VOIMASI KANSSA

Kuvitellaan akselin varassa pyörähtävää puunukkea, jolla on levitetyt käsivarret. Jos työnnät voimakkaasti toisesta kädestä, nukke pyörähtää ja toinen käsi iskee sinua samalla voimalla, jota itse käytit. Tämä on ns. passiivinen kierto. Samaa on havaittavissa myös Wing Tsung Kung Fu:ssä, vaikkakin siinä on kaksi eroavaisuutta, jotka tekevät siitä vielä tehokkaamman.

a. Voima ei kierrä oman akselinsa ympäri, vaan pois vastustajan hyökkäyslinjalta hyödyntäen samalla hänen käyttämäänsä voimaa.

b. Lisäämme mukaan oman voimamme. Kun käännämme vastustajan voiman häntä vastaan, lisäämme omamme mukaan lisätehosteeksi.

Myötäävä puoli kehostamme on siis Yin ja samanaikaisesti hyökkäävä liike Yang. Näin on mahdollista puolustautua ja hyökätä samanaikaisesti.

 JOUSIMAINEN KEHO

Wing Tsung Kung Fun ominaisuuksia on verrattu autojen ABS-järjestelmään, sillä Wing Tsung Kung Fussakin absorboidaan suuriakin voimia hyvin pienillä liikkeillä. Tehokkuus perustuu vastustajan voiman syömiseen samanaikaisesti, kun annamme myöden. Keho painautuu lattiaa vasten kuin jousi varaten kohdattua voimaa, jonka sitten palautamme räjähdyksenomaisesti vastustajalle. Tämä on toimintamekanismi, joka käsitekniikoissa kuten Tan-Sao, Bong-Sao, Wu-Sao ja Jam-Sao tulee hyvin esille. Tämän kehittyneen “ihmisjousen” ansiosta voimme saavuttaa taloudelliset liikkeet ja vakaat sekä horjumattomat asennot. Kun käytämme kehoa päinvastoin kuin lyödessä, koko vastustajan voima kulkee läpi käden, selkärangan, lantion, polven ja jalkapohjien painaen meitä lattiaan. Mitä enemmän voimaa meihin kohdistetaan, sitä voimakkaammin painaudumme lattiaan ja sitä voimakkaampi on iskumme kun vapautamme varaamamme “jousivoiman”. Tämän metodin avulla pystymme etenemään kohti vastustajaa samanaikaisesti kun absorboimme hänen voimansa.

Taoismista Wing Tsung Kung Fussa ja Wing Tsung Kung Fun perusajatuksia voisi kuvailla todella pitkään. Paras tapa ymmärtää Wing Tsung Kung Fun harjoitusmetodeja tai Taoismin vaikutusta harjoitteluun, on tulla itse harjoituksiin ja kokea kaikki käytännössä.